Specialisaties

Huurrecht woonruimte

Op het gebied van het huurrecht voor woonruimte kan Vierkant Vastgoedadvocatuur u behulpzaam zijn bij het opstellen en/of beoordelen van huurovereenkomsten en bij het voeren van onderhandelingen hierover, maar ook bij het oplossen van alle denkbare geschillen omtrent onder meer opzegging, onderhoud/gebreken, renovatie, huurbeëindiging en ontruiming, medehuur, (verboden) onderhuur, huurprijswijziging, leegstand, overlast, zelf aangebrachte voorzieningen en incasso. Ook kamerhuur en -verhuur behoort tot de expertise van Vierkant Vastgoedadvocatuur.

Huurrecht bedrijfsruimte

Op het gebied van het huurrecht voor bedrijfsruimte (winkel, kantoor, magazijn) kan Vierkant Vastgoedadvocatuur u behulpzaam zijn bij het opstellen en/of beoordelen van huurovereenkomsten en het voeren van onderhandelingen hierover, maar ook bij het oplossen van alle denkbare geschillen omtrent onder meer opzegging, onderhoud/gebreken, indeplaatsstelling, bestemmingswijziging, huurprijsherziening, renovatie, huurbeëindiging en ontruiming, zelf aangebrachte voorzieningen, het verkrijgen van rechterlijke toestemming voor afwijkende bedingen en incasso.

Koop / Verkoop

Bij koop/verkooptransacties ter zake van onroerend goed kan Vierkant Vastgoedadvocatuur u van dienst zijn bij het opstellen en/of beoordelen van koopovereenkomsten en bij het voeren van onderhandelingen hierover. Daarnaast advisereert en procedeert Vierkant bij allerhande geschillen omtrent de nakoming van koopovereenkomsten en het afdwingen hiervan, zoals bijvoorbeeld in geval van gebreken (non-conformiteit) of het niet (tijdig) leveren of afnemen van de gekochte zaak.

Appartementsrecht en VvE’s

Op het gebied van appartementsrechten en VvE’s kan Vierkant Vastgoedadvocatuur u behulpzaam zijn met de begeleiding bij en de uitleg van (splitsings-) reglementen, de beoordeling of aantasting van de geldigheid van besluiten van de VvE en voorts bij allerhande VvE geschillen, zoals de verdeling van service- en onderhoudskosten, ballotage of het houden van huisdieren.

Burenrecht

Vierkant Vastgoedadvocatuur adviseert, onderhandelt en procedeert regelmatig op het gebied van het burenrecht. Het gaat dan vaak om allerlei vormen van hinder tussen buren (overlast) of om burengeschillen met betrekking tot (onder meer) beplanting, grensbepaling, scheidsmuren en grensgeschillen, gemeenschappelijk eigendom (mandeligheid), vensters en balkons, grensoverschrijdende bouwwerken, dreigende instorting, gebruik van andermans onroerende zaak (ladderrecht) en noodweg.

Bouwrecht

Vierkant Vastgoedadvocatuur kan u van dienst zijn bij het opstellen of beoordelen van bouwcontracten en het gebruik van algemene voorwaarden, zoals de UAV 1989 en 2012, UAV-GC 2000 en 2005, UAVTI 1992, AVA 1992, Verbouwingsvoorwaarden 1998, SR 1997, RVOI 2001, DNR 2005 en DNR 2011. Zodra bouwgeschillen ontstaan is het vaak van groot belang het bouwproces aan de gang te houden, waar nodig bij te sturen en het overleg met alle betrokkenen zo spoedig mogelijk gestructureerd op gang te brengen. Bouwfouten, vertragingen, meer- en minderwerk, tussentijdse opzeggingen, problemen over auteursrecht of complicaties bij car-verzekeringen, Vierkant Vastgoedadvocatuur ondersteunt bij al deze problemen opdrachtgevers, architecten, (onder-) aannemers en particulieren.

Aanbestedingsrecht

Vierkant Vastgoedadvocatuur heeft ruime ervaring in de advies- én procespraktijk bij aanbestedingen en werkt zowel voor inschrijvers als aanbesteders. Het is belangrijk dat inschrijver en aanbesteder pro-actief en transparant in dialoog treden. Zonodig moet snel en effectief (in kort geding) worden geprocedeerd.

Erfpacht

Op het gebied van erfpacht adviseert en procedeert Vierkant Vastgoedadvocatuur bij allerhande problemen en geschillen, bijvoorbeeld op het gebied vaan het vaststellen van de canon of ten aanzien van de opzegging of verlenging van het recht.

Erfdienstbaarheden

Op het gebied van erfdienstbaarheden, – zoals het recht van overpad -, adviseert en procedeert Vierkant Vastgoedadvocatuur voor cliënten in geschillen over de verkrijging, de inhoud en de verjaring van erfdienstbaarheden.

Incasso, beslag en executie

Vierkant Vastgoedadvocatuur incasseert voor u op no-cure no-pay basis achterstallige vorderingen van debiteuren. Vierkant Vastgoedadvocatuur is goed thuis in de incassopraktijk, zowel in het voortraject (aanmaningen, sommaties) als in incasso- en beslagprocedures, tot aan de executie van vonnissen.

Wilt u een afspraak maken? Neem gerust contact op.