Sectoren

MKB

Als ondernemer ziet u kansen, maakt u keuzes, loopt u risico’s en wilt u beloond worden voor uw inspanningen. Bij goed ondernemerschap hoort ook een deskundige beoordeling van uw juridische positie. Vierkant Vastgoedadvocatuur verstaat en spreekt de taal van ondernemers. Uw belang is het uitgangspunt. Altijd met gevoel voor de betrokken (commerciële) verhoudingen, helder en doelgericht.

Particulier

Uw woning behoort tot uw kostbaarste bezit. Inbreuken op uw eigendom of op uw woonrecht (als huurder) hebben een grote impact, zowel emotioneel als zakelijk. De woning bepaalt immers in hoge mate uw geluk en welbevinden. Vierkant Vastgoedadvocatuur helpt u bij het doorgronden van uw rechtspositie met betrekking tot uw onroerend goed en bij het geldend maken van uw rechten. Oók als u op basis van uw inkomen in aanmerking komt voor de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.

Makelaardij

De makelaardij is een belangrijke schakel in de vastgoedmarkt. Makelaars vervullen een brugfunctie tussen vastgoedpartijen, zoals tussen huurders en verhuurders of  tussen kopers en verkopers. Opdrachtgevers verwachten steeds meer van makelaars, waardoor het voor een makelaar van belang is om goed bedacht te zijn op de juridische aspecten van hun opdracht. Vierkant Vastgoed heeft ruime ervaring met het bijstaan van makelaars, zowel bij adviezen over werkzaamheden als in het geval van courtagegeschillen, tuchtzaken of beroepsaansprakelijkheidsprocedures.

Retail

Meer nog dan bij andere branches is de locatie voor de retailbranche van cruciaal belang. De uitstraling, bereikbaarheid, passantenstromen en parkeermogelijkheden zijn bepalende factoren voor het succes van een winkelvestiging. Vierkant Vastgoedadvocatuur adviseert en procedeert bij de (ver)huur, (ver)koop en exploitatie van winkelpanden, bij het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten, huurprijsherziening, indeplaatsstelling, renovatie, bestemmingsplannen en bouwvergunningen.

Horeca

Horecaondernemers hebben regelmatig te maken met huur- en bestuursrechtkwesties, zoals huurprijsherziening, indeplaatsstelling, renovatie, exploitatie- en/of horecavergunningen, (wijziging van) bestemmingsplannen en bouwvergunningen. Vierkant Vastgoedadvocatuur kent het speelveld en helpt u met raad en daad.

Kantorenmarkt

De kantorenmarkt is de laatste jaren enerzijds in een diepe crisis geraakt, waarbij groeiende leegstand en teruglopende rendementen het beeld bepaalde, terwijl daartegenover een groeiende behoefte valt waar te nemen aan goede, moderne kantoorruimte. Vierkant Vastgoedadvocatuur heeft ervaring met het opstellen van (complexe) huurovereenkomsten voor kantoorruimten en is specialist in Green Lease-contracten, waarbij verhuurder en huurder afspraken maken over investeringen in een duurzaam gebouw, waartegenover een behoorlijke vergoeding van de gebruiker staat.

Zorg en onderwijs

De non-profitsector heeft een groeiende behoefte aan vastgoed die voldoen aan specifieke vereisten, zoals bijvoorbeeld voor onderwijsinstellingen (schoolgebouwen, praktijkruimtes) of zorgaanbieders (ziekenhuizen, verzorgingshuizen, klinieken). Vierkant Vastgoedadvocatuur heeft ervaring met het adviseren over huur- en koopovereenkomsten met betrekking tot dit type vastgoed, maar ook rondom woonbegeleidings-situaties en meerpartijenovereenkomsten.

Woningcorporaties

Vierkant Vastgoedadvocatuur heeft uitgebreide ervaring in het bijstaan van woningcorporaties bij het verwezenlijken van hun maatschappelijke doelen, meer in het bijzonder het zorgen voor een goede volkshuisvesting. Het speelveld voor de corporatie tussen overheid, markt en maatschappij is aan een voortdurende verandering onderhevig. Tal van (specifieke) juridische aspecten op het gebied van het huurrecht, publiekrechtelijke regelgeving en de advisering omtrent uiteenlopende vraagstukken als privacy en bijvoorbeeld het tegengaan van overlast, woonfraude, huiselijk geweld of hennepteelt zijn voor Vierkant Vastgoedadvocatuur bekende werkterreinen.

Wilt u een afspraak maken? Neem gerust contact op.