Algemene Voorwaarden

 1. Alle opdrachten, daaronder begrepen wijzigingen en aanvullingen daarop, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Vierkant Vastgoedadvocatuur, óók indien en voor zover een opdracht met het oog op een of meer personen is verstrekt, en voorts uitsluitend ten behoeve van haar clië De werking van wettelijke bepalingen met een andere strekking, waaronder de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, is uitgesloten.
 2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De algemene voorwaarden gelden ten behoeve van ieder die bij Vierkant Vastgoedadvocatuur werkzaam is. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers met inbegrip van eventuele erfgenamen indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Vierkant Vastgoedadvocatuur hebben verlaten. Derden kunnen in het geheel geen rechten of aanspraken ontlenen aan door Vierkant Vastgoedadvocatuur verrichte werkzaamheden.
 4. Indien door Vierkant Vastgoedadvocatuur derden worden ingeschakeld, is Vierkant Vastgoedadvocatuur op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Vierkant Vastgoedadvocatuur is steeds bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.
 5. Behoudens voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid onder Nederlands recht niet mogelijk is, zal iedere mogelijke aansprakelijkheid van Vierkant Vastgoedadvocatuur zijn beperkt tot het bedrag dat of de bedragen die in het betreffende geval onder haar van toepassing zijnde aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt/worden betaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat Vierkant Vastgoedadvocatuur ingevolge de betreffende polisvoorwaarden draagt. Op verzoek kunnen nadere inlichtingen worden verkregen omtrent de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van Vierkant Vastgoedadvocatuur. Indien en voor zover geen uitkering krachtens een aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, om welke reden ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ter grootte van de som van het gedeclareerde en betaalde honorarium in de desbetreffende zaak, met een maximum van honderd duizend euro (€ 100.000,00).
 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle mogelijke aanspraken jegens Vierkant Vastgoedadvocatuur indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld binnen één jaar nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd en met de aansprakelijkheid van Vierkant Vastgoedadvocatuur. Alle mogelijke aanspraken jegens Vierkant Vastgoedadvocatuur vervallen in ieder geval door verloop van vijf jaren te rekenen vanaf de datum van de laatste factuur van de desbetreffende opdracht.
 7. Het door Vierkant Vastgoedadvocatuur aan de cliënt in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd door Vierkant Vastgoedadvocatuur vast te stellen uurtarieven. Door Vierkant Vastgoedadvocatuur ten behoeve van cliënt betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Als de opdracht wordt beëindigd voordat Vierkant Vastgoedadvocatuur de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, is de cliënt een financiële vergoeding verschuldigd op basis van de door de medewerkers van het kantoor aan de opdracht bestede tijd tegen de bij Vierkant Vastgoedadvocatuur geldende uurtarieven.
 8. Vierkant Vastgoedadvocatuur kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van derden onder zich houden. Vierkant Vastgoedadvocatuur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van de bank waar deze gelden zijn gestort.
 9. Indien Vierkant Vastgoedadvocatuur ten behoeve van de opdracht gelden onder zich houdt, wordt daarover uitsluitend aan degene voor wie die gelden worden bewaard een rente vergoed, indien de bewaarperiode langer is dan vijftien dagen. Op de te vergoeden rente worden de kosten van beheer in mindering gebracht.
 10. De door Vierkant Vastgoedadvocatuur te verzenden facturen dienen binnen de op de facturen aangegeven betalingstermijnen en bij het ontbreken van een zodanige termijnaanduiding binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan, zonder aftrek korting of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. Na het verstrijken van de termijn kan aan de opdrachtgever een vergoeding in rekening worden gebracht van 1% per maand. Indien na aanmaning geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Eventuele reclames ter zake van de factuur vinden eveneens plaats uiterlijk binnen de geldende betalingstermijn, bij gebreke waarvan dat recht vervalt.
 11. Te allen tijde kan door Vierkant Vastgoedadvocatuur een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is, of indien de opdrachtgever in verzuim is.
 12. Indien op voorschotbasis wordt gewerkt, wordt het voorschot niet verrekend met tussentijdse declaraties, maar eerst met de einddeclaratie. Een eventueel restant van het voorschot wordt bij het einde van de opdracht gerestitueerd zonder dat daarover rente verschuldigd is.
 13. Door Vierkant Vastgoedadvocatuur van de opdrachtgever ontvangen bedragen strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente, terwijl het restant zal worden afgeboekt van de oudste declaratie, ongeacht de door de opdrachtgever vermelde strekking van de betaling.
 14. Vierkant Vastgoedadvocatuur zal vertrouwelijkheid betrachten zoals in de cliënt-relatie gepast is. Wel kunnen cliënt-gegevens binnen Vierkant Vastgoedadvocatuur worden gebruikt in verband met (toetsing) van haar processen en eventueel tegenstrijdig belang, alsmede in verband met de behandeling van de opdracht en relatiebeheer.
 15. Vierkant Vastgoedadvocatuur is op grond van geldende regelgeving verplicht de identiteit van haar cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.
 16. Op de dienstverlening van Vierkant Vastgoedadvocatuur is een interne klachtenregeling van toepassing. Deze kantoorklachtenregeling zal op eerste verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden en is tevens te vinden op de website van Vierkant Vastgoedadvocatuur. Indien middels de interne klachtenregeling van Vierkant Vastgoedadvocatuur het probleem niet is opgelost kan de klacht worden ingediend bij de Orde van Advocaten Noord-Holland.
 17. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 10 jaar worden bewaard, waarna Vierkant Vastgoedadvocatuur het recht heeft het dossier te (doen) vernietigen.
 18. Het auteursrecht op alle door Vierkant Vastgoedadvocatuur opgestelde en/of aan de client of derden verschafte werken berust uitsluitend bij Vierkant Vastgoedadvocatuur.
 19. De rechtsverhouding tussen Vierkant Vastgoedadvocatuur en haar cliënten wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alleen de rechter te Haarlem is bevoegd in eerste instantie kennis te nemen van enig geschil ter zake van of in verband met die rechtsverhouding. Indien Vierkant Vastgoedadvocatuur de eisende partij is, mag zij er ook voor kiezen het geschil aanhangig te maken bij een rechter die zonder dit beding bevoegd zou zijn.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Kamer van Koophandel te Amsterdam op ……………………….. 2015 onder nummer ………………………… en gepubliceerd op de website www.vierkantadvocatuur.nl

Wilt u een afspraak maken? Neem gerust contact op.